gebruikersovereenkomst

U bent hier

Gebruikersovereenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

1. Algemeen

1.1. De hieronder besproken algemene voorwaarden (hierna ‘de Gebruiksvoorwaarden’) zijn toepasselijk op alle personen die zich toegang verschaffen tot en gebruik maken van de website www.printenco.be (hierna 'de Website' genoemd). Deze Website is ontwikkeld en toegankelijk gemaakt door PRINT&CO bv (hierna de ‘Dienstverlener’). Door uzelf toegang te verschaffen tot de Website en de Website te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk de hierna volgende gebruiksvoorwaarden.

1.2. Iedere persoon die zich toegang verschaft tot de Website verklaart meerderjarig te zijn en te beschikken over volledige handelingsbekwaamheid. Indien u niet aan deze vereisten voldoet, verzoeken wij u vriendelijk meteen de Website te verlaten.

2. Identiteit van de Dienstverlener

De identificatiegegevens van de Dienstverlener zijn:

PRINT&CO bv

Dorp-West 21

9080 Lochristi

KBO: 0893.897.956

e-mail: info@printenco.be

tel: 09 337 02 10

3. Algemene Gebruiksrichtlijnen Website

3.1. Door het gebruik van de Website, verklaart u zich akkoord om:

  • Deze Gebruiksvoorwaarden na te leven,
  • Geen handelingen te verrichten die het gebruik door andere gebruikers in de weg staan of de veiligheid van de Website verstoren,
  • Geen virussen of andere schadelijke bestanden te uploaden of op een andere manier te verspreiden,
  • De Website te gebruiken als een zorgvuldig huisvader en in overeenstemming met de goede en eerlijke handelsgebruiken.

3.2.  Indien u meent dat het gebruik van de Website door een gebruiker strijdig is met deze Gebruiksvoorwaarden, dan wel uw (intellectuele) rechten schendt, kan u dit rapporteren aan de Dienstverlener. Indien u vaststelt dat informatie die zich op de Website bevindt, een inbreuk uitmaakt op de (intellectuele) rechten van een derde, strijdig is met de openbare orde of goede zeden, kan u zulks melden aan de Dienstverlener. De Dienstverlener zal de melding onderzoeken, u in kennis stellen van zijn bevindingen en desgevallend de betreffende informatie (doen) verwijderen, zonder evenwel hieromtrent enige aansprakelijkheid in zijn hoofde te erkennen.

  1. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om te allen tijde een wijziging of aanvulling van de Gebruiksvoorwaarden door te voeren. De Dienstverlener zal de aangepaste versie aan u ter kennis brengen bij uw eerstvolgende bezoek aan of gebruik van de Website, nadat de aangepaste versie in werking zal zijn getreden. Als u de doorgevoerde wijziging of aanvulling niet aanvaardt, dient u elk verder gebruik van de Website te staken.

4. Bijzondere Gebruiksrichtlijnen

4.1. Met betrekking tot de gegevens die u aan de Dienstverlener toevertrouwt, verklaart u uitdrukkelijk:

  • dat deze geen merken, logo’s of andere elementen bevatten die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten of persoonlijkheidsrechten (bijvoorbeeld portretrecht, recht op goede naam) van derden, en
  • dat deze niet op de één of andere wijze strijdig zijn met de openbare orde, de goede zeden of andere rechten van derden.

Het is uw verantwoordelijkheid om u te houden aan alle bestaande wetten ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Bijgevolg verbindt u zich ertoe u te onthouden van iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de Dienstverlener of van derden.

4.3  Als gebruiker vrijwaart u de Dienstverlener tegen alle vorderingen van derden gebaseerd op de niet-naleving van bovenvermelde verklaring. De Dienstverlener kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor materiaal dat door gebruikers aan haar wordt toevertrouwd.

5. Afsluiten van de persoonlijke toegang

5.1. De Dienstverlener heeft het recht om de toegang van een gebruiker tot de Website af te sluiten in volgende gevallen:

  • bij onrechtmatig gebruik door de gebruiker van de Website,
  • bij overtreding door de gebruiker van deze Gebruiksvoorwaarden,
  • indien de Dienstverlener dit nuttig of noodzakelijk acht voor de veiligheid van de Website, of om haar belangen of die van de gebruiker of andere gebruikers te vrijwaren,

6. Onbeschikbaarheid

6.1. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor de dienstverlening via zijn Website op te schorten voor onderhoud of om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen aan het systeem. De Dienstverlener behoudt zich ook het recht voor zijn Website, alsook de veiligheidsmaatregelen te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de evolutie van de techniek en de veiligheidssystemen, of de evolutie van de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist.

6.2. De Dienstverlener geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de Website. De inhoud van de Website (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

7. Links

7.1. De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Als u op deze links klikt, verlaat u de Website. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De Dienstverlener verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Hij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze websites.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De informatie op de Website is van algemene en commerciële aard. De Dienstverlener levert redelijke inspanningen opdat de door hem ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en nauwkeurig zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de Website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die u door de Dienstverlener ter beschikking wordt gesteld, kan u de Dienstverlener contacteren.

8.2. De Dienstverlener kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, bv. door virussen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de toegang tot of het gebruik van de Website of van op de Website ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere website waarnaar de Website zou linken. In geen geval is de Dienstverlener aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

9. Intellectuele Eigendom

9.1. Het concept alsook de inhoud van de Website, alsook de op de Website afgebeelde merken, logo’s, handelsnamen, illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de productnamen, de teksten, beelden alsook de in verband met de Website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals, doch zonder daartoe beperkt te zijn tot het auteursrecht en de naburige rechten, het merkenrecht, de rechten op handelsnamen, logos, tekeningen, modellen, software, databanken en uitvindingen, evenals het octrooirecht, die toebehoren aan de Dienstverlener of aan derden waarmee de Dienstverlener de nodige contractuele afspraken heeft.

9.2. De gebruiker erkent de intellectuele eigendomsrechten van de Dienstverlener in de Website en verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van de gegevens op de Website, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.

10. Privacy en cookies

10.1. De Dienstverlener hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle gebruikers van de Website. Gelieve het Privacybeleid met inbegrip van het beleid inzake cookies, zorgvuldig te lezen, aangezien uw uitdrukkelijke aanvaarding daarvan nodig is om ten volle gebruik te kunnen maken van de Website. Door de Website te gebruiken, erkent u als gebruiker kennis te hebben genomen van het Privacybeleid van de Dienstverlener.

10.2. De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan niet-gelieerde derden vallen niet onder het Privacybeleid van de Dienstverlener. De Dienstverlener raadt u aan om het Privacybeleid te raadplegen van de ondernemingen waaraan u uw persoonsgegevens verstrekt.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1. De verhoudingen tussen de gebruiker en de Dienstverlener worden enkel beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Gent.

Nieuws
Realisaties
Pasfoto service
Textielcatalogus
Fujifilm Kiosk

inschrijvingsformulier

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste acties!